تاریخ انتشار : یکشنبه 19 دسامبر 2021 - 22:52
-

اعلام رای کمیته انضباطی علیه گل گهروسخنان دوهفته پیش اقای دکترسجادی وزیرمحترم ورزش

اعلام رای کمیته انضباطی علیه گل گهروسخنان دوهفته پیش اقای دکترسجادی وزیرمحترم ورزش

به گزارش بلادشاپور، سرانجام پس ازکش وقوسهای فراوان سرانجام کمیته انضباطی باارائه اسنادومدارک ودلایل فراوان تیم باشگاه گل گهرسیرجان رابدلیل تخلف دراستفاده ازبازیکن افریقایی درسه مسابقه باتیمهای استقلال پیکان وسپاهان سه برصفربازنده اعلام نمودونتیجه رابه نفع سه تیم فوق الذکربرگرداند* *اینکه اسااین اقدام کمیته انضباطی اصولی ویانادرست بودموردبحث حقیرنیست البته که گمیته انضباطی باتوجه به
به گزارش بلادشاپور، سرانجام پس ازکش وقوسهای فراوان سرانجام کمیته انضباطی باارائه اسنادومدارک ودلایل فراوان تیم باشگاه گل گهرسیرجان رابدلیل تخلف دراستفاده ازبازیکن افریقایی درسه مسابقه باتیمهای استقلال پیکان وسپاهان سه برصفربازنده اعلام نمودونتیجه رابه نفع سه تیم فوق الذکربرگرداند*

*اینکه اسااین اقدام کمیته انضباطی اصولی ویانادرست بودموردبحث حقیرنیست البته که گمیته انضباطی باتوجه به مدارک ومستندات ودلایل فراوان برای خودتوجیهاتی دازد*

*اماروی سخنم باجناب سجادی وزیرمحترم ورزش میباشدکه طی مصاحبه ای بلندبالا اعلام نموده بودکه کادرفنی تیمهاحق اظهارنظرودخالت درکادرمدیریتی وهیئت مدیره باشگاه راندارند*

*که همان موقع نیزحقیردرپاسخ ایشان اظهارداشتم البته که اگرهیئت مدیره وکادرمدیریت همه امکانات لازم وخواسته های کادرفنی ازانجمله زیرساختهای مناسب وایده ال همچون استادیوم مناسب وزمین تمرین عالی وسالن وامکامانات بدنسازی وسایل تمرین ومهمترین مسئله خریدبازیکنان بسیارخوب وشایسنه وباتکنیک وقدرت بدنی بالای موردنظرکادرفنی رادرپستهای مورددلخواه خریداری ودراختیارکادرفنی قراردهدوقراردادای مناسب وقانونی باانان ببنددوجقوق ودستمزدبازیکنان وکادرفنی راباابشن های مناسب وراضی کننده داسته باشدوحقوق انان رابموقع پرداخت نمایدوخلاصه همه خواسته های موردنظرکادرفنی رادرابعادمختلف فراهم نمایدبنابراین کادرفنی هم بایدبدون هرگونه بهانه جویی وبنحواحسن کارخودراانجام داده ودنبال بهانه های واهی نبوده ونتایج خوبی رابدست اورده وکسب نمتید*

*اماهمچنانکه شاهدبودیم تیم خوب وباانگیزه گل گهرسیرجان بامربیگری اقای امیرقلعه نوعی وبرخورداری ازکادری مجرب وتوانمندوکارسازتاهفته دهم مسابقات لیگ برترنتایج بسباردرخشانی رابدست اورده وجزوسه تیم بالای جدول بوده وحتی تیمهای بزرگ ومطرح لیگ برترمثل استقلال پرسپولیس وسپاهان رایاشکست داده وبامتوقف کرده است*

*امابدنبال اعتراض سه تیم استقلال سپاهان وپرسپولیس مبنی براستفاده تیم گل گهرازیک بازیکن غیرواجدالشرایط افریقایی سرانجام کمیته انضباطی به اعتراض انان رسبدگی نمودوپس ازبررسیهای فراوان به این نتیجه رسیدکه اعتراض سه تیم فوق الذکرواردبوده وگل گهردچارتخلف سده وبنابراین بردبسبارخوب گل گهرمقابل تیم مدعی وقدرتمندسپاهان که بانتیجه چهاربردوبدست امدبه باخت سه برصفرمبدل گردیدوپیروزی برپیکان نیزهمچنین ومساوی که برابراستقلال تهران گرفته بودنیزبه بتخت سه برصفرمنتهی گردید یعنی هفت امتیازی راکه گل گهرمقابل این سه تیم بسبارخوب بدست اورده بود ازایشان سلب ونه امتیازبه این سه تیم تعلق گرفت اماجالبترانکه این بازیکن افریقایی هم چندان مهره کلیدی ومطرحی نبوده که چندان بازی درخسانی داشته باشدوکادرمدیریتی وهیئت مدیره وسرپرستی گل گهربادراختیارقراردادندچنین بازیکن غیرواجدالشرایط وغیرقانونی البته به زعم کمیته انضلاطی فدراسیون فوتبال ایران ضربه بسیاربزرگی به اهداف ونتیجه گیری کادرفنی تیم باشگاه گل گهرواردنمودوهمه رشته های انان راپنبه نمودوانان راازرده سوم جدول تارده هشتم تنزل دادچهمه زحمات کادرفنی راکه تااینجای جدول وتاهفته دهم بدست اورده بودند هدردادوضربات جبران ناپذیری به کادرفنی واقای امیرقلعه نوعی واردنموددرحالیکه اگرکادرمدیریتی وسرپرست وهیئت مدیره درکارخودتخصص داشته وواردبودندومدارک بازیکن افریقایی رابدرستی کنترل میکردندوتحقیقات بیشتری بعمل می اوردندتامتوجه شوندکه ایااین بازیکن شرایط نقل وانتقالات قانونی لیگ برترابران راداردهرگزمتحمل چنین خسارت جبران ناپذیری نمیشدند!!!!!!*

*حالاازجناب اقای دکترسجادی که دکترای ورزش داردوازمعدودوزیرانی است که درجمهوری اسلامی بنابرمدرک مربوطه وتخصص به وزارت رسبده سئوال میکنیم که:*

 *((اقای دکترسجادی وزیرمحترم ورزش ایاالان اقای امیرقلعه نوعی وکادرفنی اش این حق رادارندکه بشدت ازکادرمدیریتی وسرپرستی وهئیت مدیره شکوائیه وگلایه داشته باشندکه چراانها بازیکنی رادراحتیارکادرفنی قرارداده که غیرقانونی وغیرموجه و غیرواجدالشرایط بوده است))؟*

*حتی اگرازنظرفنی کادرفنی واقای قلعه نوعی ایشان راتاییدکرده باسنداماوظیفه کادرمدیریتی بوده که درموردقانوتی بودن وواجدالشرایط بودن بازیکن افریقایی تحقیقات لازم بهعل می اوردندتاثابت شودکه ایااین بازیکن امکان حضورقانونی درنقل وانتقالات لیگ برترایران راداردیاخیر؟*

*جناب وزیرمحترم ورزش حالاحضرتعالی پاسخ دهیدکه:*

*((چه کسانی بایدپاسخگوی هدررفتن اینهمه زحمات ونتایج عالی کادرفنی گل گهروامیرقلعه نوعی وهمکارانش بایدباشد))؟*

*ایاحق دارندازکادرمدیریتی گل گهربشدت معترض وناراضی باشندیابقول شماخیر؟*

*ایاکادرفنی که مدارک بازیکن رابدرستی چک وکنترل نکرده اندمقصرهستندباخیر؟*

*ایاکادرفنی بایدنسبت به عملکردکادرمدیریتی درابنموردمعترض باشدیاخیر*

*کادرفنی هم هفت امتیازرادرمقابل سه تیم خوب ازدست دادوهم تفاضل گلش بشدت تخریب گردیدومیزان پایین امدایاحق داردبخاطرچنین ضربه وحشتناکی وهدررفتن زحماتش به کادرمدیریتی معترض باشدیاخیر؟*

*وقژعا کادرفنی حق داردبشدت ارعملکردکادرمدیریتی دراینموردمعترض بوده ودخالت نماید*

*اقای دکتذسجادی اگرچنانچه کادرفنی یک تیم حق دخالت درامورکادرمدیریتی خودرانداردپس لژفاحضرتعالی هم بعنوان وزیرورزش حق دخالت درامورات بک تیم باسگاهی راندارید که به انان امرونهی کنید باشگاهها زیرنظرفدراسبون فوتبال هستند شمااگر توصیه ای داردبه فدراسیون داشته باشیدایااین استدلال درست ست یاخیر؟*

*البنه اگرهمه امکانات موردنیازفدراسیون رافراهم کرده باشید*

 

*که متاسفانه شاهدیم اصلااینطورنیست وفدراسیون تحت امرشماهم مثل دیگرفدراسیونهای زیرنظروزارت ورزش حضرتعالی صدهامشکل عدیده دارند*

 

*لذاازجناب دکترسجادی وزیرمحترم ورزش هم انتظارمیروددراظهارنظرهای خودکارشناسانه وموشکافانه ومنطقی واصولی رای ونظر بدهدتامشخص گرددکه ایشان تخصص وتجربه وکارایی دارندو درانجام مسئولیتها ووظایف محوله خودتسلط وشناحت کامل دارند.

 

سید ابوصالح دانشفر

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.